Leveringsvoorwaarden

 

Algemeen

1.1      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van goederen.

1.2      Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.3      Algemene (inkoop)voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

Aanbiedingen

2.1    Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door onze opdrachtgever verstrekte gegevens.

2.2    Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen per stuk en inclusief BTW

2.3    Afwijkingen in gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.

2.4    Al onze computers worden geleverd zonder software en drivers tenzij anders vermeld of overeengekomen.

 

Levering

3.1    Bij alle leveranties worden vrachtkosten doorberekend, tenzij anders is overeengekomen.

3.2    Wij zijn steeds gerechtigd orders in gedeelten uit te leveren en te factureren.

3.3    De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering,tenzij van tevoren een uiterste termijn is afgesproken.

3.4 a. Indien de opdrachtgever (af)levering weigert of onmogelijk maakt, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel het recht om de te leveren goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan tot alsnog levering kan plaatsvinden.

      b. Indien wij van de tweede in het vorige lid van dit artikel genoemde mogelijkheid gebruik maken, laat zulks de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.

Overmacht

4.1    Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

4.2    In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet als is begrepen in het vermelde lid 1. oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.

4.3    Bij overmacht hebben wij het recht om de termijn van levering te verlengen met de duur der overmacht, of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding.

Betaling

5.1    Tenzij anders vermeld of overeengekomen, dienen betalingen te geschieden voor levering.

Garantie

6.1    Op alle door ons geleverde nieuwe artikelen geldt een garantietermijn van 12 maanden, tenzij anders vermeld.

6.2    Op alle door ons geleverde tweedehands artikelen geldt een garantietermijn van 3 maanden, tenzij anders vermeld.

6.3    De garantie bestaat daarin, dat wij de gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor onze rekening herstellen(exclusief administratie en verzendkosten), dan wel zo nodig voor vervanging van het geleverde zorg dragen.

6.4    Het nakomen van de garantiebepalingen door ons geldt als enige en algehele schadevergoeding:elke verdere aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.5    Alle garantieverplichtingen vervallen in het geval:

a.      Het garantiezegel verbroken is.

b.     Er nabewerkingen,wijzigingen of reparaties zonder voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd.

c.     het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze is onderhouden.

d.     het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming gebruikt.

e.     op accu’s batterijen en adapters wordt geen garantie gegeven.

Aansprakelijkheid

7.1    Behoudens ons beroep op garantie en behoudens in geval van opzet of grove schuld van onze zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen, zowel bij opdrachtgever als bij derden uitdrukkelijk uitgesloten.

7.2    Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van ons personeel, dan wel van personen, die ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

7.3    Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen.

Reparaties

8.1    Reparaties worden na goedkeuring van PEpc door de klant, voor rekening van de klant, retourgezonden.

8.2    Klant blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor alle data, inclusief alle software. PEpc kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.

8.3    PEpc informeert klant vooraf wat de kosten van reparatie zijn en na akkoord en betaling van de klant wordt de reparatie uitgevoerd.Eventuele onderzoekskosten kunnen in rekening gebracht worden.

Annulering

9.1    Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak ook, behouden wij het recht nakoming te eisen.

9.2    Indien wij een annulering accepteren, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen.

9.3    Annuleren of ruilen kan ten allen tijde na melding binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product, conform de Nederlandse wet op het herroepingsrecht bij koop op afstand.

9.4    Indien een product wordt geretourneerd en het aankoopbedrag dient te worden gecrediteerd, moet het product in goede orde bij ons zijn binnengekomen, voorzien van een kopie factuur en begeleidend schrijven.  De kosten van het product worden binnen 30 dagen gecrediteerd, eventuele portokosten voor retourzending worden niet vergoed.

Toepasselijk recht

10.1   Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing