Onze veilige betaling

Al onze betalingen worden afgehandeld door Mollie. Om deze reden zul je dus ook Stg Mollie Payments op je bankafschrift zien staan bij een betalen aan PEpc.nl
De betalingen door Mollie worden op de meest veilige en betrouwbare manier afgehandeld.

Wij ondersteunen op dit moment de volgende betalingsmogelijkheden:

iDeal
CreditCard
ApplePay
Klarna Achteraf Betalen
PayPal

Verzending van uw bestelling

Pakketten worden over het algemeen binnen 1 dag na ontvangst van uw betaling verzonden via PostNL, met tracking, en aflevering zonder handtekening. Als u de voorkeur geeft aan verzending via PostNL met vereiste handtekening, dan zullen er extra kosten in rekening worden gebracht. Neem contact met ons op voordat u deze bezorgwijze kiest. Welke verzending u ook kiest, u krijgt van ons een trackingnummer waarmee u uw pakket online kunt volgen.

Verzendkosten zijn inclusief behandeling, verpakking en frankering. Behandelingskosten zijn vaste bedragen, terwijl vervoerskosten afhankelijk zijn van het totaalgewicht. We raden u aan uw artikelen onder te brengen in één bestelling. We kunnen twee apart geplaatste bestellingen niet samenvoegen, voor elke bestelling zullen dus verzendkosten in rekening worden gebracht. Uw pakket wordt op eigen risico verzonden, maar er wordt bijzondere zorg besteed aan breekbare voorwerpen.

Onze dozen zijn groot genoeg om uw artikelen goed beschermd te kunnen verzenden.

Bedenktijd/retour

Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@pepc.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Product ruilen?

Wilt u uw product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. U kunt hiervoor contact opnemen met info@pepc.nl. Wel draagt u zelf de kosten voor terugzending van het product.

Ik heb een verkeerd bezorgadres doorgegeven!

Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de bestelling nog voor u te wijzigen.

Ergens anders hulp bij nodig?

Neem contact met ons op via het contactformulier of via info@pepc.nl.nl

--

Algemene leveringsvoorwaarden:

Algemeen

1.1      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van goederen.

1.2      Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.3      Algemene (inkoop)voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

Aanbiedingen

2.1    Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door onze opdrachtgever verstrekte gegevens.

2.2    Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen per stuk en inclusief BTW

2.3    Afwijkingen in gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.

2.4    Al onze computers worden geleverd zonder software en drivers tenzij anders vermeld of overeengekomen.

 

Levering

3.1    Bij alle leveranties worden vrachtkosten doorberekend, tenzij anders is overeengekomen.

3.2    Wij zijn steeds gerechtigd orders in gedeelten uit te leveren en te factureren.

3.3    De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering,tenzij van tevoren een uiterste termijn is afgesproken.

3.4 a. Indien de opdrachtgever (af)levering weigert of onmogelijk maakt, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel het recht om de te leveren goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan tot alsnog levering kan plaatsvinden.

      b. Indien wij van de tweede in het vorige lid van dit artikel genoemde mogelijkheid gebruik maken, laat zulks de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.

Overmacht

4.1    Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

4.2    In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet als is begrepen in het vermelde lid 1. oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.

4.3    Bij overmacht hebben wij het recht om de termijn van levering te verlengen met de duur der overmacht, of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding.

Betaling

5.1    Tenzij anders vermeld of overeengekomen, dienen betalingen te geschieden voor levering.

Garantie

6.1    Op alle door ons geleverde nieuwe artikelen geldt een garantietermijn van 12 maanden, tenzij anders vermeld.

6.2    Op alle door ons geleverde tweedehands artikelen geldt een garantietermijn van 3 maanden, tenzij anders vermeld.

6.3    De garantie bestaat daarin, dat wij de gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor onze rekening herstellen(exclusief administratie en verzendkosten), dan wel zo nodig voor vervanging van het geleverde zorg dragen.

6.4    Het nakomen van de garantiebepalingen door ons geldt als enige en algehele schadevergoeding:elke verdere aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.5    Alle garantieverplichtingen vervallen in het geval:

a.      Het garantiezegel verbroken is.

b.     Er nabewerkingen,wijzigingen of reparaties zonder voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd.

c.     het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze is onderhouden.

d.     het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming gebruikt.

e.     op accu’s batterijen en adapters wordt geen garantie gegeven.

Aansprakelijkheid

7.1    Behoudens ons beroep op garantie en behoudens in geval van opzet of grove schuld van onze zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen, zowel bij opdrachtgever als bij derden uitdrukkelijk uitgesloten.

7.2    Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van ons personeel, dan wel van personen, die ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

7.3    Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen.

Reparaties

8.1    Reparaties worden na goedkeuring van PEpc door de klant, voor rekening van de klant, retourgezonden.

8.2    Klant blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor alle data, inclusief alle software. PEpc kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.

8.3    PEpc informeert klant vooraf wat de kosten van reparatie zijn en na akkoord en betaling van de klant wordt de reparatie uitgevoerd.Eventuele onderzoekskosten kunnen in rekening gebracht worden.

Annulering

9.1    Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak ook, behouden wij het recht nakoming te eisen.

9.2    Indien wij een annulering accepteren, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen.

9.3    Annuleren of ruilen kan ten allen tijde na melding binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product, conform de Nederlandse wet op het herroepingsrecht bij koop op afstand.

9.4    Indien een product wordt geretourneerd en het aankoopbedrag dient te worden gecrediteerd, moet het product in goede orde bij ons zijn binnengekomen, voorzien van een kopie factuur en begeleidend schrijven.  De kosten van het product worden binnen 30 dagen gecrediteerd, eventuele portokosten voor retourzending worden niet vergoed.

Toepasselijk recht

10.1   Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing